główna zawartość
artykuł nr 1

Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021

Dostępne kategorie:
Strategia Rozwoju Miasta
Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim
Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4"
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007- 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Program rozwoju turystyki dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009 - 2015
Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015
Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020
Program "Bezpieczne Miasto"
Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018
Program ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017
Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.
Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021