główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała

Uchwała XII/247/11 z dn. 28 września 2011 r. w/s ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=158

Referat Edukacji

Uchwała

Uchwała Nr XIV/268/11 z d. 30 listopada 2011 w/s szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=159

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Uchwała

Uchwała Nr XIV/270/11 z d. 30 listopada 2011 w/s utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=160

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Uchwała

Uchwała Nr XIV/272/11 z d. 30 listopada 2011 w/s zmiany Uchwały Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=161

Referat Edukacji

Uchwała

Uchwała Nr XIV/274/11 z dn. 30 listopada 2011 r. w/s opłaty od posiadania psów

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4315

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Uchwała

Uchwała Nr XIV/275/11 z dn. 30 listopada 2011 r. w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4316

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Uchwała

Uchwała Nr XIV/288/11 z d. 30 listopada 2011 w/s zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=162

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XIV/290/11 z d. 30 listopada 2011 w/s zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=163

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XIV/292/11 z d. 30 listopada 2011 w/s zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=164

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XIV/294/11 z d. 30 listopada 2011 r. w/s zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: u. Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ul. Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=165

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XIV/304/11 z dn. 30 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/394/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=642

MZK

Uchwała

Uchwała Nr XIV/305/11 z dn. 30 listopada 2011 r. w/s zmiany Uchwały Nr XIII/255/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4600

MZDiK

Uchwała

Uchwała nr XV/309/11 z dn. 21 grudnia 2012 r. w/s uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=530

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Uchwała

Uchwała Nr XV/314/11 z dn. 21 grudnia 2011 r. w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?
year=2011&poz=4675

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Uchwała

Uchwała Nr VX/315/11 z dn. 21 grudnia 2011 r. w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=494

Referat Edukacji

Uchwała

Uchwała Nr XV/320/11 z dn. 21 grudnia 2011 r. mieniająca Uchwałę Nr XXXV/606/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=395

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia
i Pomocy Społecznej

Uchwała

Uchwała Nr XV/322/11 z dn. 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/748/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009-2014

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=396

Biuro Inżyniera Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XV/323/11 z dn. 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/169/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=397

Biuro Inżyniera Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XVI/343/12 z dn. 25 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=643

MZK

Uchwała

Uchwała Nr XVI/346/12 z dn. 25 stycznia 2012 r. w/s zniesienia ochrony pomnikowej w stosunku do 4 pojedynczych drzew i grupy drzew oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na 11 pojedynczych drzewach wpisanych do rejestru pomników przyrody

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=644

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała

Uchwała Nr XVI/344/12 z dn. 25 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1052

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Uchwała

Uchwała Nr XVIII/350/12 z dn. 29 lutego 2012 r. w/s zasad zbywania udziałów we współwłasności nieruchomości

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1486

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Uchwała

Uchwała Nr XVIII/354/12 z dn. 29 lutego 2012 r. w/s ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1607

Referat Edukacji

Uchwała

Uchwała Nr XVIII/357/12 z dn. 29 lutego 2012 w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1260

Biuro Rady Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XVIII/360/12 z dn. 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/173/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 października 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1261

Referat Spraw Obywatelskich

Uchwała

Uchwała Nr XIX/372/12 z dn. 28 marca 2012 r. w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przyległych, stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1487

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Uchwała

Uchwała Nr XIX/378/12 z dn. 28 marca 2012 r. w/s określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1288

 MZDiK

Uchwała

Uchwała Nr XIX/380/12 z dn. 28 marca 2012 r. w/s zmiany Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1488

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Uchwała

Uchwała Nr XX/388/12 z dn. 18 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/349/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie planu sieci szkół publicznych ponadgimnazjalnych w Piotrkowie Trybunalskim.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1608

Referat Edukacji

Uchwała

Uchwała Nr XXII/402/12 z dn. 29 maja 2012 r. w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2171

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXII/404/12 z dnia 29 maja 2012 r. w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2172

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXIII/415/12 z dn. 27 czerwca 2012 r. w/s zniesienia ochrony pomnikowej w stosunku do 8 drzew oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na 78 drzewach wchodzących w skład zadrzewienia przyzagrodowego wpisanego do rejestru pomników przyrody

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2630

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała

Uchwała Nr XXIII/417/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w/s zmiany dotyczącej przeznaczenia fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług sportu i rekreacji w zmianie miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwalą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej Piotrkowa Tryb. z dnia 29 grudnia 2000 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2385

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXIII/421/12 z dn. 27 czerwca 2012 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - „Meble" w Piotrkowie Trybunalskim.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2387

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXIII/423/12 z dn. 27 czerwca 2012 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cmentarnej, Partyzantów, Krzywej i rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2388

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXIII/424/12 z dn. 27 czerwca 2012 r. w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2631

MZDiK

Uchwała

Uchwała Nr XXIV/436/12 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w/s zaliczenia nowo-wybudowanych odcinków dróg do kategorii dróg gminnych.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3003

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Uchwała

Uchwała Nr XXIV/437/12 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w/s zniesienia ochrony pomników przyrody

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3004

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała

Uchwała Nr XXIV/438/12 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3103

Referat Ewidencji Ludności

Uchwała

Uchwała Nr XXIV/439/12 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w/s utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3104

Referat Ewidencji Ludności

Uchwała

Uchwała Nr XXIV/440/12 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w/s  podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na trzy sektory

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3105

Biuro Inżyniera Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XXIV/442/12 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w/s nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Wolborskiej, Wyzwolenia, Rzemieślniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3005

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Uchwała

Uchwała Nr XXIV/444/12 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w/s zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3006

MZDiK

Uchwała

Uchwała Nr XXIV/445/12 z dn. 29 sierpnia 2012 r. mieniająca Uchwałę Nr XIV/268/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3007

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Uchwała

Uchwała Nr XXV/450/12 z dn. 26 września 2012 r. w/s przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3646

 

Uchwała

Uchwała Nr XXV/456/12 z dn. 26 września 2012 r. nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1871

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XXV/458/12 z dnia 26 września 2012 r. w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3542

Biuro Rady Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/461/12 Rady Miasta z 31.10.2012 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3780

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/462/12 Rady Miasta z 31.10.2012 w/s dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4412

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/471/12 Rady Miasta z 31.10.2012 w/s nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4362

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/472/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s nadania Statutu Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4363

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/474/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardoslawicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwalą Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634).

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4512

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/476/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody „Żwirki" w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194).

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4513

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/478/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 - teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 - ujęcie wody „Żwirki" zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963).

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4514

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/480/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr l do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwalą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649).

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4515

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/482/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa", ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4516

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/484/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwalą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4517

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/486/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013).

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4518

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/488/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172).

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4519

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/490/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442).

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4520

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/492/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: - od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza" i linią regulacyjną ulicy Projektowanej l, - od wschodu: ulicą Łódzką, - od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody „Szczekanica", - od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457).

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4521

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/494/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4364

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Uchwała

Uchwała Nr XXVI/495/12 Rady Miasta z 31.10.2012 r. w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania odpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4365

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Uchwała

Uchwała Nr XXVII/504/12 Rady Miasta z 28.11.2012 r. w/s wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała

Uchwała Nr XXVII/507/12 Rady Miasta z 28.11.2012 r. w/s nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

 http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społeczne

Uchwała

Uchwała Nr XXVIII/512/12 Rady Miasta z 19.12.2012 r. w/s uchwalenie budżetu Miasta na 2013 rok.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2444

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Uchwała

Uchwała Nr XXVIII/520/12 Rady Miasta z 19.12.2012 r. w/s nadania statutu Domowi Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=703

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społeczne

Porozumienie

Porozumienia Nr 1711/SPE/S/P/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Wspólnoty "Jezus Żyje" Kościół Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4328

 

Aneks do Porozumienia

Aneks Nr 2 z dn. 12 września 2011 r. do Porozumienia Nr 1711/SPE/S/P/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Współnoty "Jezus Żyje" Kosciół Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4328

 

Aneks do Porozumienia

Aneks Nr 2 z dn. 18 września 2012 r. do Porozumienia Nr 1711/SPE/S/P/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Wspólnoty "Jezus Żyje" Kościół Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3384

 

Aneks do Porozumienia

Aneks z dn. 24 września 2012 r. do Porozumienia nr 1697/SPE/S/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia refundacji kosztów nauki religii Dawida Gantzke ucznia Szkoły Podstawowej w Przygłowie w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsuburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3385

Referat Edukacji

Aneks do Porozumienia

Aneks z dn. 18 września 2012 r. do Porozumienia Nr 179/SPE/S/11 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3386

 

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2011 rok

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=553

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 25 listopada 2011 w/s możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3568