główna zawartość
artykuł nr 91

Program STUDENT

Program STUDENT

artykuł nr 92

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem

artykuł nr 93

Spis wyborców

Spis wyborców

artykuł nr 94

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb. położonej przy ul. W. Witosa 35

artykuł nr 95

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy ulicy Srebrnej wraz z odwodnieniem powierzchniowym i przebudową infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 96

Referat Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Społecznych...

Referat Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. przypomina wszystkim przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia kolejnej raty opłaty za korzystanie z w/w zezwo

artykuł nr 97

Obwieszczenie dot. zgody na realizację przedsięwzięcia:...

Obwieszczenie dot. zgody na realizację przedsięwzięcia: modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 98

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu realizowanych od dnia 15.X. 2005r. do 31.XII. 2005 r.

artykuł nr 99

Ogłoszenie dot. projektu zmiany miejscowego planu...

Ogłoszenie dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Piotrków Trybunalski, obejmującego obszar ograniczony od zachodu ul. Żwirki

artykuł nr 100

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dot. budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej z trasą przebiegu z ul. Wojska Polskiego w pasie drogowym ul. Wiatracznej