główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

O B W I E S Z C Z E N I E DYREKTORA PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji, na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2005r.

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia

artykuł nr 4

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Tomaszowskiej i Tylnej ozn. nr działki 23 w obr. 6.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica

artykuł nr 6

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany...

OGŁOSZENIE Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania osiedla Jeziorna I

artykuł nr 7

Program współpracy miasta Piotrków Trybunalski z...

PROGRAM współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2005 rok.

artykuł nr 8

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji, na...

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji, na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2005 roku.

artykuł nr 9

otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu...

otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w okresie od dnia 3 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r

artykuł nr 10

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki realizowanych w 2005 roku