główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi eskpresowej S12 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 572.561 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie integralności z innymi środkami transportu"

Załączniki:
Obwieszczenie 668.874 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. budowy autostrady A1 na odcinku węzeł "Tuszyn" z wyłączeniem węzła "Tuszyn" do węzła "Bełchatów" wraz z węzłem od km 335-937,65 do km 351+800-odc.A

Załączniki:
Obwieszczenie 418.210 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. budowy autostrady A1 na odcinku węzeł "Bełchatów" z wyłączeniem węzła "Bełchatów" do węzła "Kamieńsk" wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000-odc. B

Załączniki:
Obwieszczenie 447.228 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S12 na odc. Piotrków Trybunalski-Opoczno"

Załączniki:
Obwieszczenie 659.652 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Wojewody łódzkiego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Spacerowej - długość ok. 730 m (od km 1+800 do km 2+600) na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Krzywej w zakresie obejmującym: skrzyżowanie z ulicami przyległymi (...) oraz skrzyżowanie ulicy Partyzantów z ulica Wilczą (...)

Załączniki:
Obwieszczenie 429.793 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu"

Załączniki:
Obwieszczenie 353.018 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zmiany decyzji dotyczącej udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A-1

Załączniki:
Obwieszczenie 183.298 KB
artykuł nr 9

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla realizujących programy rolnośrodowiskowe

Załączniki:
Komunikat 30.052 KB
artykuł nr 10

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji w sprawie budowy drogi ekspresowej S12

Załączniki:
Obwieszczenie 279.747 KB
artykuł nr 11

Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim ul. Podole 7/9

Załączniki:
Informacja 486.650 KB
artykuł nr 12

Informacja o szkoleniu pod nazwą ,,Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.

Załączniki:
Informacja o szkoleniu 369.395 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawach zmian decyzji Wojewody Łódzkiego udzielających zezwolenia na realizację inwestycji drogowych polegających na budowie autostrady A-1.

Załączniki:
Obwieszczenie 413.358 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji Nr 200/15 zmieniające decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 2/12 z 3.01.2012r udzielającą Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10, zezwolenia na realizację inwestycji, polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 508.670 KB
artykuł nr 15

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu Decyzji Nr 105/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn."Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_c sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce nr 30/2 w obrębie Longinówka,gmina Rozprza oraz na działce 1/6, obręb 40 miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, Województwo Łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie 358.854 KB
artykuł nr 16

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji Nr 103/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnegoc0001461_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM_R" przewidzianego do realizacji na działce nr 1/6, obręb 22/4 Miasto Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie, teren zamknięty, kolejowy

Załączniki:
Obwieszczenie 341.568 KB
artykuł nr 17

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce nr 30/2 w obrębie 12 Longinówka, gmina Rozprza oraz działce nr 1/6, obręb 40 miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Załączniki:
Obwieszczenie 393.759 KB
artykuł nr 18

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 2/12 z 3.01.2012 r udzielającej Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 517.479 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (granice województwa mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - granica województwa Świętokrzyskiego"

Załączniki:
Obwieszczenie 609.150 KB
artykuł nr 20

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania decyzji Nr 96/2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOC_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach: nr 30/2- obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/6- obręb 40 Piotrków trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie 367.696 KB
artykuł nr 21

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: " Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001461_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działce nr ewid:1/6, obręb 22M. Piotrków trybunalski, woj Łódzkie, teren zamknięty, kolejowy.

Załączniki:
Obwieszczenie 378.315 KB
artykuł nr 22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziałowywania na środowisko

Załączniki:
Obwieszczenie 579.487 KB
artykuł nr 23

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn."Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489 LOD C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach : nr 30/2 - obręb 12 Longinówka gmina Rozprza i 1/4 - obręb 40 Piotrków Trybunalski M - zmieniona przez inwestora na 1/6, zgodnie z aktualną ewidencją gruntów i budynków - powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie 194.516 KB
artykuł nr 24

Informacja Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załączniki:
Informacja 1.225 MB
artykuł nr 25

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn ; "budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działkach: nr 30/2- obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/4 - obręb 40 Piotrków Trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie 350.735 KB
artykuł nr 26

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, obręb 14 z trasą linii kablowej

Załączniki:
Obwieszczenie 585.642 KB
artykuł nr 27

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wydanie opinii o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Obwieszczenie 744.955 KB
artykuł nr 28

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001461_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid.: 1/6, obręb 22 M.Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie, teren zamknięty, kolejowy

Załączniki:
Obwieszczenie 381.584 KB
artykuł nr 29

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach nr 30/2 - obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/4 - obręb 40 Piotrków Trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie 389.904 KB
artykuł nr 30

Obwieszczenie Marszałka Województwa łódzkiego w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwały Nr IV/42/15 z dn. 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi

Załączniki:
Obwieszczenie 591.637 KB
artykuł nr 31

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, obręb 14 z trasą linii kablowej

Załączniki:
Obwieszczenie 660.550 KB
artykuł nr 32

Decyzja Wojewody Łódzkiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Piotrkowa Trybunalskiego, powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 1 o pow. 0,0639 ha w części dotyczącej udziału wynoszącego 111/120 części we ws[ółwłasności ww. nieruchomości

Załączniki:
Decyzja 5.292 MB