główna zawartość
artykuł nr 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju informuje o rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,regulacji rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim''

Załączniki:
Obwieszczenie 41 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s WOOŚ.4240.920.2013.MG.3

Załączniki:
Obwieszczenie 49 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s WOOŚ.4200.3.2013.MG.3

Załączniki:
Obwieszczenie 63 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Załączniki:
Obwieszczenie 50 KB
artykuł nr 6

Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.12.2012r., znak: ROVI.7322.2.57.2012.MP

Załączniki:
Informacja 61 KB
artykuł nr 7

Wojewoda Łódzki zawiadamia postanowieniami Nr 369/13 z dnia 15.10.2013 r. oraz Nr 375/13 i 376/13 z dnia 16.10.2013 r., że podjął postępowania w sprawach wydania, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zezwoleń na realizację inwestycji drogowej

Załączniki:
Obwieszczenie 34 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Załączniki:
Zawiadomienie 69 KB
artykuł nr 9

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Załączniki:
Zawiadomienie 69 KB
artykuł nr 10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania Gminie Miastu Piotrków Trybunalski pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zlewni cząstkowej w rejonie ulic: Żelazna, Roosevelta i Gliniana w Piotrkowie Trybunalskim, do rowu melioracyjnego - cieku Śrutowy Dołek

Załączniki:
Informacja 30 KB