główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Tuszyn" z wyłączeniem węzła "Tuszyn" do węzła "Bełchatów" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800-odcinek A

Załączniki:
Obwieszczenie 312 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Bełchatów" z wyłączeniem węzła "Bełchatów" do węzła "Kamińsk" wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000-odcinek B

Załączniki:
Obwieszczenie 402 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie dot. decyzji uchylonej w części i utrzymującej w mocy w pozostałej części zaskarżoną decyzję dot. pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej

Załączniki:
Obwieszczenie 56 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dot. przedsięwzięcia pn.: "Regulacja rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Obwieszczenie 163 KB
artykuł nr 5

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia strony postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Regulacja rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Obwieszczenie 538 KB
artykuł nr 6

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia społeczeństwo, że przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Regulacji rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach postępowania w/s wydania decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia, po złożeniu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez Panią Emilię Krystek PUH "EkoPerfekt", ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, działającą z upoważnienia Pana Grzegorza Jaśki PPW "BIOPROJEKT" ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica, posiadającego pełnomocnictwo Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski do występowania w imieniu Miasta Piotrków Trybunalski w postępowaniach administracyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. Regulacja rzeki Strawy

Załączniki:
Obwieszczenie 396 KB
artykuł nr 7

Informacja dotycząca przekazania środków finansowych Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na realizację zadania pod nazwą "Wyciągamy dzieci z bramy-Baw się latem"

Załączniki:
Ogłoszenie 57 KB
artykuł nr 8

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że zostały wydane postanowienia w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Regulacja rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Obwieszczenie 38 KB
artykuł nr 9

Urząd Marszałkowski w Łodzi informuje, że Zarząd Województwa Łódzkiego opracował projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w/s programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.Nazwa strefy: strefa łódzka

Załączniki:
Informacja 766 KB
artykuł nr 10

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w/s wydania Miastu Piotrków Trybunalski pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do do rzeki Strawy

Załączniki:
Informacja 29 KB