główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy i przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia w rejonie ulicy Wojska Polskiego-na odcinku od ul. Kostromskiej do granic miasta

Załączniki:
Obwieszczenie 41 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji zgazowania tlenu na terenie nieruchomości położonej przy ul. Romana Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim (działka nr ewid. 15/33 obręb 31)

Załączniki:
Obwieszczenie 67 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s wydania decyzji dot. zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii energetycznej kablowej nn w rejonie ulicy Kłosowej.

Załączniki:
Obwieszczenie 43 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s zakończenia kompletowania dokumentów dot. budowy i przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do granic miasta.

Załączniki:
Obwieszczenie 45 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerczowskiej, Lisiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej i rowu w Piotrkowie Trybunalskim na terenie działek nr ewid.: 1, 10/2, 17/11, 59, 17/14, 66, 73 obręb 35; 130/1, 139 obręb 33; 586 , 571/2 obręb 34; 223 obręb 36

Załączniki:
Obwieszczenie 89 KB
artykuł nr 6

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r.,

artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku

artykuł nr 8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę fundamentu pod wanny hartownicze na terenie nieruchomości położonej przy ul. Romana Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim (działka nr ewid. 15/33 obręb 31)

Załączniki:
Obwieszczenie 67 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku hurtowni farmaceutycznej na budynek produkcji mieszanek paszowych z częścią socjalną i magazynową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną zlokalizowanego na działce o nr ew. 220/2 obręb 41 przy ul. Glinianej 6 w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Obwieszczenie 128 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji przy ul. Wolborskiej 179/183 na działkach nr ew. 124, 125 oraz 126 obręb 47 w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Obwieszczenie 142 KB