główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'budowie instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 10d (dz. nr ew. 223/6 obręb 41)'

Załączniki:
Obwieszczenie 81 KB
artykuł nr 2

Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ws. sprostowania ogłoszenia zamieszczonego w Nr 48 Tygodnika Trybunalskiego w dn. 2 grudnia 2010 r. oraz obwieszczenia dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
Sprostowanie 40 KB
artykuł nr 3

Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
Informacja 48 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w/z z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Ogłoszenie 44 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy odcinka sieci gazowej z rur PE średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Armii Krajowej

Załączniki:
Obwieszczenie 40 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy linii kablowej średniego napięcia SN w istniejącym pasie drogowym ul. Armii Krajowej

Załączniki:
Obwieszczenie 48 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy odcinka sieci energetycznej kablowej z ustawieniem lamp oświetleniowych z włączeniem do istniejącego przyłącza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie nieruchomości przy ul. Próchnika 18/20-Piastowska5/7

Załączniki:
Obwieszczenie 48 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy odcinka sieci energetycznej kablowej z ustawieniem lamp oświetleniowych z włączeniem do istniejącego przyłącza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie nieruchomości przy ul. Próchnika 18/20-Piastowska5/7

Załączniki:
Obwieszczenie 51 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy odcinków: wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w układzie drogowym ul. Broniewskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 41 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63mm w układzie drogowym ul. Roosevelta

Załączniki:
Obwieszczenie 39 KB