główna zawartość
artykuł nr 31

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2010 roku

Załączniki:
Regulamin 123 KB
Harmonogram 73 KB
Oferta 164 KB
Ogłoszenie o konkursie 127 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 90 KB
artykuł nr 32

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2010 roku

Załączniki:
Regulamin 123 KB
Harmonogram 73 KB
Oferta 164 KB
Ogłoszenie o konkursie 126 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 88 KB
artykuł nr 33

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

Załączniki:
Obwieszczenie 181 KB
artykuł nr 34

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 29. 30 oraz 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 35

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 37

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy odcinka Linii energetycznej napowietrznej 15 kV "Wschód - Piotrków"z odgałęzieniem do stacji transformatorowej "Technikum Budowlane" polegająca na: budowie kablowej linii energetycznej SN - 15 kV oraz demontażu odcinka napowietrznej linii energetycznej 15 kV w układzie drogowym ulicy Działkowej

Załączniki:
Obwieszczenie 128 KB
artykuł nr 38

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z rur polietylenowych wraz z przyłączami w układzie drogowym ulicy Grabskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 125 KB
artykuł nr 39

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej PKL 3F464 w rejonie ulic Roosevelta - Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 155 KB
artykuł nr 40

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...