główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. przekazania w miesięcznych transzach w 2010 r. na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych w kwocie 110.000 zł na zorganizowanie przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim służb ponadnormatywnych policjantów

Załączniki:
Ogłoszenie 667.143 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wąskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 127.771 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji: BB30964 ulica Roosevelta-BB30826 ulica Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim-dcinek PKL3F466

Załączniki:
Obwieszczenie 46.545 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy odcinka Linii energetycznej napowietrznej 15 kV "Wschód-Piotrków" z odgałęzieniem do stacji transformatorowej "Technikum Budowlane" polegająca na: budowie kablowej linii energetycznej SN-15 kV, demontażu odcinka napowietrznej linii energetycznej 15 kV

Załączniki:
Obwieszczenie 121.820 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części istniejącego, obecnie nieużytkowanego budynku z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych

Załączniki:
Obwieszczenie 123.911 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy układu komunikacyjnego z włączeniem do ul. Łódzkiej.

Załączniki:
Obwieszczenie 191.844 KB
artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanego w 2010 roku

Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie 1.932 MB
Regulamin 1.405 MB
Oferta 95.000 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 78.529 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii kablowej średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia oraz złącza kablowego

Załączniki:
Obwieszczenie 136.823 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 10

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s udowy linii energetycznych kablowych NN oświetlenia ulicznego w układach drogowych ulic ul. Czarna Droga, ul. POW, ul. Dąbrowskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 144.172 KB
artykuł nr 11

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowz ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno - szatniowym i niezbędną infrastrukturą techniczną

Załączniki:
Obwieszczenie 128.313 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy dwóch odcinków linii kablowych 15 kV prowadzących do złącza kablowego 15 kV (trójnika) wraz z tym złączem i dalej linią kablową 15kV do stacji trafo odbiorczej wnętrzowej wraz z tą stacją

Załączniki:
Obwieszczenie 134.045 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

Załączniki:
Obwieszczenie 159.538 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wąskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 134.443 KB
artykuł nr 15

Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. ofertowej sprzedaży budynku administracyjno-biurowego (typu system) zlokalizowanego na terenie likwidowanego składowiska odpadów stałych w Dołach Brzeskich

Załączniki:
Informacja 680.604 KB
artykuł nr 16

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 17

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części istniejącego, obecnie nieużytkowanego budynku z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych

Załączniki:
Obwieszczenie 135.425 KB
artykuł nr 18

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjneg...

artykuł nr 19

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 20

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Roosevelta 3 - Próchnika 42 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 91.558 KB
artykuł nr 21

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym...

artykuł nr 22

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 24

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy układu komunikacyjnego z włączeniem do ul. Łódzkiej

Załączniki:
Obwieszczenie 90.900 KB
artykuł nr 25

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej

Załączniki:
Obwieszczenie 132.506 KB
artykuł nr 26

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wąskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 135.045 KB
artykuł nr 27

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji: BB30964 ul. Roosevelta - BB30826 ul. Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 151.309 KB
artykuł nr 28

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku

Załączniki:
Regulamin 122.225 KB
Harmonogram 72.546 KB
Oferta 175.506 KB
Ogłoszenie o konkursie 126.121 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 92.576 KB
artykuł nr 29

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowanie realizacji zadania Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku

Załączniki:
Regulamin 122.220 KB
Harmonogram 72.546 KB
Oferta 175.506 KB
Ogłoszenie o konkursie 125.117 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 88.055 KB
artykuł nr 30

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowanie realizacji zadania Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2010 - 2012

Załączniki:
Regulamin 122.230 KB
Harmonogram 72.546 KB
Oferta 175.506 KB
Ogłoszenie o konkursie 126.310 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 85.299 KB
artykuł nr 31

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2010 roku

Załączniki:
Regulamin 122.963 KB
Harmonogram 72.546 KB
Oferta 163.640 KB
Ogłoszenie o konkursie 126.985 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 89.662 KB
artykuł nr 32

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2010 roku

Załączniki:
Regulamin 122.966 KB
Harmonogram 72.546 KB
Oferta 163.640 KB
Ogłoszenie o konkursie 126.069 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 87.724 KB
artykuł nr 33

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

Załączniki:
Obwieszczenie 181.419 KB
artykuł nr 34

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 29. 30 oraz 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 35

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 37

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy odcinka Linii energetycznej napowietrznej 15 kV "Wschód - Piotrków"z odgałęzieniem do stacji transformatorowej "Technikum Budowlane" polegająca na: budowie kablowej linii energetycznej SN - 15 kV oraz demontażu odcinka napowietrznej linii energetycznej 15 kV w układzie drogowym ulicy Działkowej

Załączniki:
Obwieszczenie 128.431 KB
artykuł nr 38

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z rur polietylenowych wraz z przyłączami w układzie drogowym ulicy Grabskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 124.586 KB
artykuł nr 39

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej PKL 3F464 w rejonie ulic Roosevelta - Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 155.419 KB
artykuł nr 40

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 41

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części istniejącego, obecnie nieużytkowanego budynku z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych

Załączniki:
Obwieszczenie 135.979 KB
artykuł nr 42

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn.zmianami ) oraz art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji...

artykuł nr 43

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1541E ul. Wolborska (przez rzekę Wierzejkę) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 129.279 KB
artykuł nr 44

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z rur polietylenowych wraz z przyłączami w układzie drogowym ulicy Grabskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 126.973 KB
artykuł nr 45

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

Załączniki:
Obwieszczenie 190.607 KB
artykuł nr 46

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji: BB30964 ul. Roosevelta - BB30826 ul. Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim - odcinek PKL3F466.

Załączniki:
Obwieszczenie 146.643 KB
artykuł nr 47

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Roosevelta 3 - Próchnika 42 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 176.292 KB
artykuł nr 48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

artykuł nr 49

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej wraz z przyłączami

Załączniki:
Obwieszczenie 31.000 KB
artykuł nr 50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Zamkowej

Załączniki:
Obwieszczenie 14.186 KB
artykuł nr 51

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na przebudowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia z gazociągiem przyłączeniowym na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 209/7, 165, 166, 169/3 obr.33 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 12.665 KB
artykuł nr 52

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji : BB30964 ul. Roosevelta - BB30826 ul. Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 1 - Zgodnej 12

Załączniki:
Obwieszczenie 134.610 KB
artykuł nr 53

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji: BB30964 ulica Roosevelta - BB30826 ulica Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 128.283 KB
artykuł nr 54

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Żelaznej, Orlej, Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Obwieszczenie 159.203 KB
artykuł nr 55

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 56

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasach drogowych ulic Farnej i Zamkowej

Załączniki:
Obwieszczenie 133.833 KB
artykuł nr 57

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...

artykuł nr 58

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 59

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy i przebudowy zespołu Klasztornego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rycerskiej 3 na "Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Obwieszczenie 137.729 KB
artykuł nr 60

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s przekazania w 2009 roku na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych

Załączniki:
Ogłoszenie 642.521 KB
artykuł nr 61

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

Załączniki:
Obwieszczenie 138.461 KB
artykuł nr 62

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz zapleczem parkingowym przewidzianej do realizacji ul. Budki - Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 156.928 KB
artykuł nr 63

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ulicy Sulejowskiej 45 w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Obwieszczenie 122.621 KB
artykuł nr 64

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 65

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasach drogowych ulic: Farnej i Zamkowej

Załączniki:
Obwieszczenie 134.095 KB
artykuł nr 66

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Żelaznej, Orlej, Roosevelta

obrazek
Obwieszczenie
Załączniki:
Obwieszczenie 40.000 KB
artykuł nr 67

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych...

artykuł nr 68

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 49, art. 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjneg...

artykuł nr 69

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 70

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 71

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 72

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji PP.II.73313/43/2008 dotyczącej budowy linii światłowodowej PKL 3F464 w rejonie ulic Roosevelta - Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim oraz w związku z dokonaną przez wnioskodawcę - Polkomtel S.A. zmianą wniosku

Załączniki:
Obwieszczenie 154.896 KB
artykuł nr 73

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15.09.2009r. Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Rycerskiej 3, w sprawie zmiany w części wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nr 2/2009 z dnia 19.03.2009r.

Załączniki:
Obwieszczenie 98.054 KB
artykuł nr 74

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 75

Informacja o zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji wnętrza wraz z instalacjami wewnętrznymi lokalu po byłej aptece o powierzchni 116,84 m kw. położonego w Piotrkowie Trybunalskim na parterze budynku przy ul. Zamurowej 11 na potrzeby projektu Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim jako uzupełnienie projektu kluczowego Trakt Wielu Kultur

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 1.458 MB
artykuł nr 76

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s budowy...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 77

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ulicy Sulejowskiej 45 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 100.324 KB
artykuł nr 78

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnyc...

artykuł nr 79

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Żelaznej, Orlej, Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 144.646 KB
artykuł nr 80

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 49, art. 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjneg...

artykuł nr 81

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy istniejącego gazociągu na PE (ciśnienie max do 0,5 MPa)w pasie drogowym ulic Słowackiego i POW w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 125.374 KB
artykuł nr 82

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznyc...

artykuł nr 83

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami

Załączniki:
Obwieszczenie 133.156 KB
artykuł nr 84

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej o przekr. 200 mm w ulicy Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków

Załączniki:
Obwieszczenie 159.352 KB
artykuł nr 85

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek z dn. 13.07.2007r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia o przekr. 110 mm

Załączniki:
Obwieszczenie 128.949 KB
artykuł nr 86

Zawiadomienie Biura Planowania Rozwoju Miasta w sprawie...

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 87

Zawiadomienie Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM...

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 88

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa o wydaniu...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 89

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dot. przebudowy istniejącego gazociągu na PE (ciśnienie max.do 0,5 MPa)

Załączniki:
Obwieszczenie 189.377 KB
artykuł nr 90

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju 200 mm w ul. Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków

Załączniki:
Obwieszczenie 137.906 KB
artykuł nr 91

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 92

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem parkingowymprzewidzianego do realizacji przy ul. Budki - Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Obwieszczenie 137.335 KB
artykuł nr 93

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy istniejącego gazociągu na PE (ciśnienie max do 0,5 MPa) w pasie drogowym ul. Słowackiego oraz ul. POW w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 138.978 KB
artykuł nr 94

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 49, art. 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego...

artykuł nr 95

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 96

Informacja dot. przyznanych stypendiów osobom zajmującym...

Lista przyznanych stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży...

artykuł nr 97

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 98

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk...

artykuł nr 99

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 100

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej wraz z przyłączami do nieruchomości

Załączniki:
Obwieszczenie 135.267 KB
artykuł nr 101

Zawiadomienie Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk...

artykuł nr 102

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy fontanny w Parku im. Jana Pawła II wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej

Załączniki:
Obwieszczenie 116.328 KB
artykuł nr 103

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s przekazania w 2009 roku na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji KWP w Łodzi środków finansowych

Załączniki:
Ogłoszenie 796.792 KB
artykuł nr 104

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 105

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 106

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 107

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy: linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w celu przyłączenia budynku Domu Weselnego położonego przy ulicy Orlej 22 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 129.815 KB
artykuł nr 108

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

artykuł nr 109

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasach drogowych ul. Przelotowej i Polnej

Załączniki:
Obwieszczenie 127.870 KB
artykuł nr 110

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Południowej

Załączniki:
Obwieszczenie 135.510 KB
artykuł nr 111

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy parkingu ogólnodostępnego przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości przy ulicy Batorego

Załączniki:
Obwieszczenie 87.046 KB
artykuł nr 112

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy fontanny w Parku im. Jana Pawła II wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej

Załączniki:
Obwieszczenie 127.257 KB
artykuł nr 113

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy elewacji zewnętrznej istniejącego budynku mieszkalno - handlowo - usługowego usytuowanego na terenie nieruchomości u zbiegu ulicy Rycerskiej 5, ulicy Sieradzkiej 5 i Placu Tadeusza Kościuszki 6 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 134.916 KB
artykuł nr 114

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy:linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w celu przyłączenia budynku Domu Weselnego położonego przy ulicy Orlej 22 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 137.430 KB
artykuł nr 115

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowy i budowy elektroenergetycznych sieci napowietrznych wraz z przyłączami napowietrznymi, demontażu i budowy linii kablowej 15kV, przebudowy sieci oświetlenia ulicznego, wykonania wewnętrznych linii zasilających, zagospodarowania skweru i placu, przebudowy nawierzchni i chodników, uzupełnienia elementów małej architektury i zieleni

Załączniki:
Obwieszczenie 141.980 KB
artykuł nr 116

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 117

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 49, art. 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego...

artykuł nr 118

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy parkingu ogólnodostępnego przy ul. Batorego 1-3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 130.507 KB
artykuł nr 119

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej wraz z przyłączami

Załączniki:
Obwieszczenie 136.634 KB
artykuł nr 120

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 121

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogowym ul. Przelotowej i Polnej

Załączniki:
Obwieszczenie 131.885 KB
artykuł nr 122

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Południowej

Załączniki:
Obwieszczenie 139.604 KB
artykuł nr 123

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy:linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w celu przyłączenia budynku Domu Weselnego położonego przy ulicy Orlej 22 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 136.346 KB
artykuł nr 124

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków

Załączniki:
Obwieszczenie 136.825 KB
artykuł nr 125

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla...

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

artykuł nr 126

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji...

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenac...

artykuł nr 127

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ...

artykuł nr 128

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Obwieszczenie 133.450 KB
artykuł nr 129

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2009 roku

Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie 2.458 MB
Oferta 143.414 KB
Regulamin 1.272 MB
Rozstrzygnięcie o konkursie 95.500 KB
artykuł nr 130

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśnienie max do 0,5 MPa) w pasie drogowym ul. Południowej

Załączniki:
Obwieszczenie 136.923 KB
artykuł nr 131

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (ciśnienie max do 0,5 MPa)w pasie drogowym ul. Przelotowej oraz ul. Polnej

Załączniki:
Obwieszczenie 136.909 KB
artykuł nr 132

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 133

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy: linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN, linii kablowej NN, złączy kablowych NN w układzie drogowym ulicy Narutowicza

Załączniki:
Obwieszczenie 129.440 KB
artykuł nr 134

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy elewacji zewnętrznej istniejącego budynku mieszkalno - handlowo - usługowego usytuowanego na terenie nieruchomości u zbiegu ulicy Rycerskiej 5, ulicy Sieradzkiej 5 i Placu Tadeusza Kościuszki 6 (działka o nr ewid. 53 obręb 21 ) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 135.809 KB
artykuł nr 135

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski...

artykuł nr 136

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Załączniki:
Obwieszczenie 140.842 KB
artykuł nr 137

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Obwieszczenie 133.436 KB