główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. przekazania w miesięcznych transzach w 2010 r. na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych w kwocie 110.000 zł na zorganizowanie przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim służb ponadnormatywnych policjantów

Załączniki:
Ogłoszenie 667 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wąskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 128 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji: BB30964 ulica Roosevelta-BB30826 ulica Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim-dcinek PKL3F466

Załączniki:
Obwieszczenie 47 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy odcinka Linii energetycznej napowietrznej 15 kV "Wschód-Piotrków" z odgałęzieniem do stacji transformatorowej "Technikum Budowlane" polegająca na: budowie kablowej linii energetycznej SN-15 kV, demontażu odcinka napowietrznej linii energetycznej 15 kV

Załączniki:
Obwieszczenie 122 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części istniejącego, obecnie nieużytkowanego budynku z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych

Załączniki:
Obwieszczenie 124 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy układu komunikacyjnego z włączeniem do ul. Łódzkiej.

Załączniki:
Obwieszczenie 192 KB
artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanego w 2010 roku

artykuł nr 8

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii kablowej średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia oraz złącza kablowego

Załączniki:
Obwieszczenie 137 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 10

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s udowy linii energetycznych kablowych NN oświetlenia ulicznego w układach drogowych ulic ul. Czarna Droga, ul. POW, ul. Dąbrowskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 144 KB